Εκπαίδευση Θεραπευτή Ενεργειακής Αναδόμησης DNA
ΣΤΑΔΙΑ:
• 1ος Κύκλος
• 2ος Κύκλος
• 3ος Κύκλος

Πιστοποίηση Θεραπευτή Ενεργειακής Αναδόμησης DNA